Σκοπός

Nα καθορίσει τη σχέση μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων σε θέματα πέραν της ισχύουσας  νομοθεσίας.

Βασική αρχή

Eφαρμόζεται σε εθελοντική βάση από τις επιχειρήσεις.

Ο Κώδικας παρέχει επιπλέον δικαιώματα στους καταναλωτές αναφορικά με την ενημέρωση για την πολιτική και τους όρους που εφαρμόζει ο εμπορευόμενος, τις επιστροφές προϊόντων, τις επιστροφές προϊόντων σε περίοδο εκπτώσεων, τα δωροκουπόνια, τα εκπτωτικά κουπόνια, την τυχόν προσφορά που δίνεται από τον εμπορευόμενο, τη συμπεριφορά και την εξυπηρέτηση του καταναλωτή από τον εμπορευόμενο και το χειρισμό παραπόνων.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει επίσης βασικές συστάσεις που θα ήταν καλό να τηρούνται από τους καταναλωτές για το δικό τους συμφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις αναλυτικές πρόνοιες του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή: www.consumer.gov.cy